Terms of service

LaLanaJewels

אנחנו אוהבים את הלקוחות שלנו יש לנו מדיניות במקום כדי להגן עלינו ואתה בבקשה לקרוא אותם.

ייתכן שיש צבעים או מוצרים שונים במקצת עקב עריכת תמונות.

יש לנו את הזכות להגן על הגלות שלנו אם אתה מתחיל תביעה אתה מסכים לשלם עבור שכר עורך הדין שלנו של שני הצדדים.

יש לנו את הזכות לעשות שינויים במחירים ומוצרים וכל דבר שאנחנו רואים לנכון בכל עת.